Aromathérapie ou aromatologie ? 

aromatherapie ou aromatologie ?